Пресс-центр

Без чого неможлива поява ТОВ як господарського товариства? Перш за все, без особи чи осіб, які її заснували. Але під учасником товариства може матися на увазі не лише фізична, а й юридична особа. Кількість учасників товариства не обмежується. Наприклад, ТОВ може бути створене і однією особою, яка стане його єдиним учасником.
Напевно, найпривабливішим у даній формі господарського товариства є те, що учасники ТОВ відповідають за його зобов'язаннями в обмеженому об'ємі, тобто несуть ризик збитків у межах їхніх внесків до статутного капіталу. А учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
Учасники ТОВ мають як набір прав, так і обов’язків. Зокрема, учасники товариства мають право:
• брати участь в управлінні товариством;
• отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
• брати участь у розподілі прибутку товариства;
• отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
• учасники ТОВ можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.
Водночас учасники зобов’язані:
• дотримуватися статуту;
• виконувати рішення загальних зборів учасників товариства;
• вони можуть мати інші обов’язки, встановлені законом та статутом товариства.
Юридична консалтингова група «Яремчук і партнери» допоможе Вам зареєструвати Ваш бізнес, ми проконсультуємо Вас щодо потенційних організаційно-правових форм юридичної особи та підготуємо всі необхідні документи в найкоротші терміни.

139564025 312909233493826 32876377520783044 n

Для таких випадків ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачена можливість оскарження рішення НОІВ (Українського інституту інтелектуальної власності):
• заявник може оскаржити рішення Укрпатенту за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом 2-х місяців від дати одержання рішення Укрпатенту чи копій матеріалів, для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить 3 місяці від дати надсилання Укрпатентом до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг;
• заявник втрачає право оскаржити рішення Укрпатенту до Апеляційної палати в разі сплати державного мита за видачу свідоцтва;
• оскарження рішення Укрпатенту до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення. За подання заперечення сплачується збір. У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та сплати збору за подання заперечення діловодство за заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати;
• заперечення проти рішення Укрпатенту за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом 2-х місяців в межах мотивів, викладених у запереченні та під час його розгляду і за результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Укрпатенту та надсилається заявнику;
• у разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню у розмірі 50 %;
• рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Укрпатенту та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Укрпатенту;
• заявник або особа, яка подала заперечення може оскаржити затверджене Укрпатентом рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом 2-х місяців від дати одержання рішення.
ЮКГ «Яремчук і партнери» надасть Вам юридичні послуги від консультацій до безпосереднього процесу підготовки і подачі заявки на реєстрацію Вашої ТМ.

photo 2020 07 09 01 25 26 2

В одній з минулих публікацій ми висвітлили основні правові моменти щодо оренди житла, а сьогодні хотілося б торкнутися суміжної теми, а саме найму транспортного засобу, що також сьогодні є досить актуальним.
Тому радимо Вам ознайомитися з наступними положеннями законодавства перед укладенням договору найму транспортного засобу:
• предметом договору можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо;
• договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його обслуговує;
• сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу;
• договір укладається у письмовій формі, а за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню;
• наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспорту;
• наймач зобов'язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані; наймач також несе витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів;
• страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем;
• наймач зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані у зв'язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини.
ЮКГ «Яремчук і партнери» надасть Вам детальні консультації щодо правовідносин найму (оренди) житла, правовий аналіз положень вже укладеного договору, а також допоможе в розробці взаємовигідного і юридично грамотного договору оренди.

 

photo 2020 07 09 01 25 52 3

Інколи слова пісні чи музика до неї є результатом плідної творчої праці не однієї людини, а, наприклад, двох творців. І кожен з них претендує на авторство і виключні права, пов’язані з ним, тоді як бути? В такому випадку має місце співавторство.
• Хто такі співавтори? Це особи, спільною творчою працею яких створено твір.
• Кому належить авторське право на твір, створений у співавторстві? Таке право належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить всім співавторам.
Але для уникнення можливих непорозумінь між співавторами щодо подальшого використання твору та належних їм прав як авторів, відносини між співавторами доцільно визначити угодою, укладеною між ними. У договорі співавтори можуть передбачити розподіл винагороди за використання твору, наприклад відповідно до особистого внеску кожного учасника у створення твору, адже в іншому разі така винагорода належить співавторам у рівних частках.
Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, проте угодою між співавторами може бути передбачено інший порядок використання окремих частин твору. Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору.
Цікавий факт, що співавторством вважається також авторське право на інтерв’ю. Співавторами інтерв’ю виступає особа, яка дала інтерв’ю, та особа, яка його взяла. Опублікування запису інтерв’ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв’ю.
З метою ефективної охорони авторських прав, ми радимо Вам скористатися послугами патентних повірених ЮКГ «Яремчук і партнери», які допоможуть у правильній підготовці і подачі заявки на реєстрацію Ваших авторських прав, а також в укладенні юридично грамотної та справедливої угоди між співавторами.

photo 2020 07 09 01 25 26

Безперечно, іноземці та особи без громадянства користуються в Україні тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки (за деякими винятками), як і громадяни України, проте необхідною умовою для цього є перебування іноземців на території нашої країни на законних підставах.
Так, іноземці та особи без громадянства, які є засновниками, учасниками або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та прибули в Україну з метою контролю за її діяльністю і отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки.
Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є наступне:
• іноземець та особа без громадянства є засновником або учасником, або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
• розмір частки власності іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції.
Для видачі посвідки на тимчасове проживання необхідно надати:
1) заяву іноземця або особи без громадянства;
2) дійсний поліс медичного страхування;
3) письмове зобов’язання юридичної особи повідомити ДМС про втрату іноземцем або особою без громадянства статусу засновника або учасника, або бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи;
4) інші документи залежно від форми здійснення іноземної інвестиції, посвідчені уповноваженою посадовою особою юридичної особи.
ЮКГ «Яремчук і партнери» надасть Вам якісні юридичні консультації з приводу підстав перебування в Україні іноземцем, продовження такого перебування, отримання візи будь-якого типу, посвідки на тимчасове проживання, а також допоможе Вам в підготовці всіх необхідних для цього документів.

photo 2021 01 14 02 05 25

Регистрация авторского права в библиотеке Конгресса США