Пресс-центр

Due to the growing interest in starting business in the United States, as well as the conclusion of multilateral conventions on the exchange of tax information, American bank account has become one of the most popular.
There are three types of bank accounts in the United States:
• personal account, which is opened for an individual personally;
• business account opened for the company;
• an investment account that can be opened for both a company and an individual.
A business account in the United States can be opened only for an American company. That is, if your company is registered in China, you can not directly open an account in the United States. We can register a legal entity for you with the Secretary of State and open an account for this company. In other words, if you have a company in Ukraine, and this company has a branch in America, then a business account is opened for this branch.
To open a business account, in addition to the documents of an individual, company documents are required. To open a business account, you must obtain an employer identification number (EIN), ie the registration number issued by the IRS to keep track of a business's tax reporting. You will not be able to open a business account without it. We will help you get EIN remotely. Also you need a U.S. postal address to open an account.
Yaremchuk & Partners, in cooperation with an American partner law firm, will provide you with all the necessary legal advice on the potential registration of your business in the United States, prepare a package of necessary documents, and help open an account with an American bank.

75567350 2488235297919876 7007549914372636672 n


У зв'язку зі зростанням інтересу до відкриття бізнесув США, а також підписанням багатьма країнами договору з міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією, одними з найбільш затребуваних є американські банківські рахунки.
Банківські рахунки в США бувають трьох видів:
• особистий рахунок, який відкривається на фізичну особу персонально;
• бізнес-рахунок, який відкривається на компанію;
• інвестиційний рахунок, який може бути відкритий як на компанію, так і на приватну особу.
Бізнес-рахунок в США можна відкрити тільки на американську компанію. Тобто, якщо ваша компанія зареєстрована в Китаї, то напряму відкрити на неї рахунок в США не можна. Ми можемо зареєструвати для вас юридичну особу у секретаря штату і вже на цю компанію відкрити рахунок. Іншими словами, якщо у вас є компанія в Україні, а у цієї компанії з'являється філія в Америці, то на цю філію і відкривається бізнес-рахунок.
Для відкриття бізнес рахунку, крім документів фізичної особи, необхідні документи компанії. Для відкриття бізнес-рахунку необхідно отримати номер платника податків (EIN), тобто номер реєстрації в Податковій службі США (IRS). Без нього відкрити бізнес-рахунок Ви не зможете. Ми допоможемо вам отримати EIN дистанційно. Для відкриття рахунку також потрібна поштова адреса в США.
ЮКГ «Яремчук і партнери» у співпраці з американською юридичною фірмою-партнером надасть Вам усі необхідні юридичні консультації з приводу потенційної реєстрації Вашого бізнесу в США, підготує пакет необхідних документів, а також допоможе відкрити рахунок в американському банку.

75567350 2488235297919876 7007549914372636672 n

В минулій публікації ми розповіли про типи компаній, які доступні для реєстрації в США нерезидентами. Сьогодні розглянемо детальніше С-corporation і зробимо акцент на особливостях їх оподаткування.
Щодо питання податків, зробимо невелику ремарку: офшорні або повністю безподаткові штати - це міф.
C-сorp - юрособа, яка забезпечує захист власника активів (акціонера) від вимог кредиторів. Корпорація C вважається окремим платником податків. Якщо прибуток потім розподіляється серед власників акцій у вигляді дивідендів, вони повинні платити прибутковий податок. Таким чином ці компанії підпадають під «подвійне оподаткування».
Основним податком для С-corporation є податок на прибуток в розмірі 21%. Сплачується він в бюджет раз на рік за результатами звітних даних в декларації. Однак після виплати дивідендів партнери також повинні зробити податкові відрахування. З нарахованих дивідендів нерезидент повинен перерахувати податок до країни, резидентом якої представлений власник корпорації.
Між Україною і США підписано угоду про уникнення подвійного оподаткування, це означає, що з однієї суми прибутку податки два рази не стягуються. Тобто, сума податків, яку підприємець заплатив з дивідендів в США, не буде стягуватись при сплаті податків у нього в країні.
Отже, нерезиденту США, який є власником C-Corporation, слід розуміти, що податок від доходів доведеться платити двічі: на рівні корпорації і при виплаті дивідендів.
ЮКГ «Яремчук і партнери» у співпраці з американською юридичною фірмою-партнером надасть Вам усі необхідні юридичні консультації з приводу потенційної реєстрації Вашого бізнесу в США, підготує пакет необхідних документів, а також допоможе у безпосередньому процесі реєстрації юридичної особи в США.

122023199 3420385468038183 4044677516539213775 n

In a previous post, we talked about the types of companies that are available for registration in the US by non-residents. Today we are going to consider C-corporation in more detail and emphasize features of their taxation.
On the issue of taxes, let's make a small remark: offshore or completely tax-free states are a myth.
C-corp is a legal entity that protects the owner of assets (shareholder) from creditors' claims. C-corp is considered a separate taxpayer. If the profits are then distributed among the shareholders in the form of dividends, they must pay income tax. Thus, these companies are subject to "double taxation".
The main tax for C-corporation is the income tax of 21%. It is paid to the budget once a year based on the results of the reporting data in the tax return. However, after dividends are paid, partners must also make tax deductions. On accrued dividends, a non-resident must transfer tax to the country of which the owner of the corporation is a resident.
Ukraine and the United States have signed an agreement to avoid double taxation, which means that taxes are not levied twice on one amount of profit. That is, the amount of taxes that the entrepreneur paid on dividends in the United States will not be levied when paying taxes in his country.
Therefore, a non-US resident who owns a C-Corporation should understand that income tax will have to be paid twice: at the corporate level and when dividends are paid.
Yaremchuk & Partners Legal Consulting Group, in cooperation with an American partner law firm, will provide you with the legal advice on the potential registration of your business in the United States, prepare a package of necessary documents, and assist in the process of registration of a legal entity in the United States.

122023199 3420385468038183 4044677516539213775 n

The Shevchenko District Court of Kyiv for the period of the trial forbade the demolition of the “Flowers of Ukraine” building, due to violations of non-property copyright of the architect of the building. The author of the unique building in the style of modernism is the People's Architect of Ukraine Mykola Levchuk. In 1986 the project received the award of the Union of Architects of Ukraine as the "building of the year".
Mykola Levchuk filed a lawsuit against the demolition of the building. The owner of the building did not involve Levchuk in the designing the reconstruction and did not receive permission from the architect.
Flowers of Ukraine is a work of architecture and, therefore, it is an object of copyright. According to the Law "On Copyright and Related Rights", the author has a personal non- property right to demand the preservation of the integrity of the work and to oppose any distortion or other alteration of the work or any other encroachment on the work that may damage the author's honor and reputation.
This is the first case in the history of Ukrainian urban planning, when the court imposed such injunctive relief in a case of infringement of non-property copyright of the architect.
In order to effectively protect copyright, we advise you to use the services of patent attorneys of Yaremchuk & Partners Legal Consulting Group, who will help in the proper preparation and filing of an application for copyright registration, as well as help you to choose the most effective way of protection of your rights as an author in case of their infringement.

204967028 254915723073602 1896795655977429278 n